Model // Giannina Oteto

Styling // Samantha Pletzke

Studio // Sandbox Studio NYC

Giannina (3 of 24) Giannina (1 of 24) Giannina (4 of 24) Giannina (7 of 24) Giannina (9 of 24) Screen Shot 2015-03-31 at 12.48.48 PM Giannina (15 of 24) Giannina (13 of 24) Giannina (11 of 24) Giannina (10 of 24)